Garanterar att produkterna är svenska

Svenskt Sigill arbetar för ett hållbart svenska jordbruk. Med hållbart menas ett långsiktigt jordbruk utifrån ett etiskt, resursmässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Etisk hållbarhet innebär att djur och natur behandlas på ett respektfullt sätt. Resursmässig hållbarhet innebär att genom förebyggande åtgärder och respektfull hushållning minimera användningen av skadliga ämnen och ändliga råvaror.

Med social hållbarhet avses att människor inte systematiskt ska hindras från att tillfredställa sina grundläggande behov, till exempel hälsa, livsmedelsförsörjning, friheten att kunna välja vad man konsumerar.

Ekonomisk hållbarhet handlar om en långsiktigt god utveckling av affären för samtliga i värdekedjan. Samtliga produkter som märkts med Svenskt Sigill är garanterat svenska, att de är producerade med så liten klimatpåverkan som möjligt och att se smakar gott.